Behandelovereenkomst

Door dit document te ondertekenen, erkennen CAT-therapeut en cliënt dat:

 • Uw therapeut, Wesselinde v.d. Beeten is aangesloten bij een beroepsvereniging ‘CAT’ en zich daarmee committeert te handelen volgens de CAT-regelgeving.
 • De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven
 • U de therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat
 • U zich als cliënt verplicht, om op het intakeformulier eerlijke en relevante informatie aan de therapeut te verstrekken
 • De CAT-therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
 • Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
 • Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut te beëindigen
 • De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde geschilleninstantie
 • Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; giraal, per consult. De therapeut factureert wekelijks.
 • U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht
 • De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een cliëntdossier bijhoudt
 • De CAT-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig de Europese privacy regeling en overeenkomstig de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur
 • U als cliënt het recht tot inzage in uw eigen dossier hebt
 • De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt betrekking heeft, kan eisen en de therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, beide ouders schriftelijk toestemming voor de behandeling geven en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Daum:

Handtekening cliënt:

Handtekening Wesselinde v.d. Beeten:

HIER kan de behandelovereenkomst gedownload worden