Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Deze Algemene en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en adviezen tussen de coach en de cliënt.

Artikel 2.
De overeenkomst tot dienstverlening komt tot stand op het moment dat de cliënt, bij aanvang van het intakegesprek,  de behandelingsovereenkomst heeft getekend.

Artikel 3.
Helder Coaching, in de persoon van Wesselinde van de Beeten, zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de gevraagde dienstverlening uitvoeren. Hoewel er geen resultaatverplichting is, heeft zij wel een inspanningsverplichting en zal zij alle kennis en professionaliteit die in haar vermogen liggen, inzetten.

Artikel 4.
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van  € 80,- per sessie. Deze worden door cliënt direct na afloop van de sessie voldaan. Client ontvangt hiervoor een digitale factuur.

Artikel 5.
Een therapiebijeenkomst duurt 60 minuten.  Indien langer noodzakelijk is wordt dit naar rato berekend.

Artikel 6.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 7.
Bij niet-betaling binnen 8 dagen na factuurdatum stuurt de coach de cliënt een betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering kan een bedrag van € 12,50 aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 8.
Voldoet de cliënt binnen 8 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/ haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle kosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de cliënt.

Artikel 9.
Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch te worden geannuleerd. Bij niet annuleren, annuleren op een andere wijze dan telefonisch of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 11.
Helder Coaching zal de werkzaamheden zorgvuldig en naar beste kunnen uitvoeren. Indien schade ontstaat doordat de cliënt relevante informatie heeft achtergehouden, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Helder Coaching niet aansprakelijk voor deze schade.